måndag 15 januari 2018

Moderna myter 1, "Vi lever i en demokrati"


Det finns en del moderna myter som vi har bringats att tro på och som idag anses vara så självklara att de inte kan eller ens får ifrågasättas. Orsakerna till att det har blivit så här varierar. I vissa fall kan det handla om att det någon gång har varit på det här sättet, i andra fall handlar det om målmedveten propaganda som har lett till att denna myt har blivit allomfattad sanning. I vissa fall om en kombination av dessa orsaker.

Den första moderna myten jag vill lyfta fram är den kanske allvarligaste av dem alla, och det är tron att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Eller rättare sagt: Myten om det demokratiska västerlandet. Sanningen är nämligen den att, även om våra länder till synes är demokratiska, vi egentligen lever i en mediestyrd oligarki. Eller, om man vill vara lite elak, i en propagandastyrd oligarki. Ordet oligarki betyder "fåvälde", och det beskriver mycket bra vad vår situation handlar om. Det fåtal som kontrollerar informationsflödet är den lilla klick som i själva verket har makten i samhället. Om, och när, denna klick beslutar sig för att driva igenom någon stor förändring i samhället kommer detta att ske. Först bereds marken och opinion bildas för förändringen, och sedan tas beslutet i "god demokratisk ordning" i de beslutande organen när opinionen har fåtts att svänga. Det finns många exempel på beslut som har fåtts igenom på detta sätt, och mera är på kommande. Det kanske tydligaste exemplet är det samkönade äktenskapet. Eutanasifrågan är under behandling, liksom ett förbud mot pälsdjursuppfödning. Detta sista bara som ett första steg mot ett samhälle där djur överhuvudtaget inte används för människans behov. Detta bara för att ta ett par exempel på frågor där denna "beslutsgång" är speciellt tydlig.

I det så kallade demokratiska västerlandet finns det diverse kontrollmekanismer som ska förhindra korruption, bäste broder-politik och alla former av odemokratisk påverkan på beslutsgången. Man har gått väldigt långt för att förhindra att olika extrema rörelser får makten i samhället. Emellertid finns det en stor blind fläck här, och den handlar om värderingarna. Det finns nämligen ingen kontrollmekanism som kan förhindra att en viss typ av värderingar tar över. (Med detta sagt måste jag kasta in en braklapp: Ifall konservativa värderingar skulle "hota" att ta över ett samhälle finns det eventuellt vissa spärrar – se t.ex. hur EU just nu sätter press på Polen och Ungern.) Detta har i väst idag resulterat i att, vad jag brukar tala om som, ett liberalt värderingskluster har tagit makten. Detta värderingskluster driver samhällsutvecklingen i önskad riktning genom sin totala dominans av medievärlden. Samhällsförändringar introduceras och drivs igenom på det sätt som jag beskrev ovan.

Tycker du att det här låter konspiratoriskt? Det tycker jag också. Men låt oss göra ett litet tankeexperiment! Låt oss anta att det är på det sätt som jag har beskrivit det ovan och att ett ogreppbart extremliberalt värderingskluster de facto har den mediala – och därför också den politiska – makten. Hur skulle denna makthavare reagera ifall människorna skulle vända sig bort från styrverktyget (=mainstreammedia) och börja hämta sin information från alternativa nyhetsaktörer som inte spelar med i detta? Som till exempel bloggar, obundna (höger)mediesajter och sociala medier där nyheter publiceras utanför den kontroll som detta värderingskluster utövar över mainstreammedia? Svaret på frågan är enkelt: De skulle slå till mot dessa aktörer, och de skulle slå till hårt. Man skulle tala om och starkt varna för falska nyheter och kräva hård censur under hot om höga böter för sådana social medier som inte gick med på att införa denna censur. De skulle gå mycket hårt åt sådana aktörer som vågade trotsa deras mediemonopol och som vågade lyfta fram en alternativ bild av verkligheten.

Se dig omkring! Detta är PRECIS vad som just nu är på gång. Makthavarna, alltså de som kontrollerar medieflödet och därigenom människornas sätt att tänka och i förlängningen deras röstningsbeteende, känner sig och sin maktposition starkt hotad av att det idag finns sådana nyhetskanaler som de inte kan kontrollera. Därför är reaktionen så oerhört stark mot dessa alternativa kanaler. Nu ska vi verkligen inte låta oss luras av det språkbruk som används! Det talas om "fakenews" som strävar till att påverka den demokratiska processen. Och visst. Sådana finns, och det är allvarligt. Men det fria ordet är själva grundbulten i ett demokratiskt samhälle. Av gammalt har det konstaterats att ifall sanningen ska överleva så måste också lögnen tillåtas få rum i det offentliga samtalet. Om vi begränsar det fria ordet kommer nämligen inte bara lögnen att tystas. Också sanningen blir i så fall nedtystad. Och demokratin dör. Det är därför den gamla skolans liberaler (som har funnits i alla politiska färger förutom eventuellt i mörkrött och mörkbrunt) har varit så noga med att hålla fram yttrandefriheten. Dessa gamla liberaler är idag tyvärr ett utdöende släkte, och de några som finns kvar har till stor del låtit sig duperas av mainstreammedias rop på censur.

Det vi ser idag är i själva verket inte ett försök att ta död på den fria demokratin, utan ett förhindrande av att demokratin ska återupplivas. Den censur och den så gott som totala likriktningen och kontrollen av vilka nyheter (och därmed följande världsbild) som vi idag tillåts få del av visar hur illa det är ställt. Demokratin är inte hotad. Den är död. Vi lever inte i en demokrati, trots att de flesta av oss har invaggats i tron att vi gör det. Vi lever i en mediestyrd oligarki där ett extremliberalt värderingskluster dominerar totalt.

Den allmänt omfattade uppfattningen att vi lever i en demokrati är bara en modern myt.  

1 kommentar:

  1. Saliga de som söker, undfår och har visdom att underhålla den Frälsande Tron på Frälsning i Herren Jesus Kristus enligt lag och Evangelium Bibeln och t.e.x. genom i 1948 års katekes nämnda samt den i den globala Livskretsens stora brokiga vävskatekes finner sig prisande och sökande Israels Gud Kristendomens Gud den ende Sanne Gud Fadern Allsmäktig var och en efter sin kallelse hinnandes få lite eller mera kunskap,men i Syndernas Förlåtelses Kärlek lidande glada eller helt normalt kännandes omständigheter under JesuNamnetsFörsoningsgärningsflagga efter vars och ens språk eller förbistring lärjungavandrande i Faderns och Sonen och den Helige Andes namn varom Sefanja bok talar att den rökelsen(bönerna) i medvetenhet om Honom i Livetsväldigheten enligt gyllne regeln och Tio Gud buds och om Guds Ord predikas eller läsen vilket i någon mån är levandesupofattningmässigt är så att säga detsamma för att vi människor skall veta att allt detta förkastar vinningslystna mamonomonomaniker som är Roten till avgudadyrkans och däppföljande folkens lössläppthet och libertinism över vilket Gud Allsmäktig Herre Herren i Himlarna och Jorderike dock säger så länge det är möjligt att vara mänsklig och arbeta: ty Jesus säger att Natten kommmer när ingen kan verka, ändå nedtecknar vad vi gör endel till att hitta fram i kallelsens vånda att mottaga Försoning heloch Full I Herrens Jesu Namn som även dolt eller öppet innehåller allt vad Gud och Frälsning innehåller tagandes ansvar eller hjälp enligt vad Livet förelägger ty många äro de vilddjur som likt antikrister vaktar på allt som är älskligt och sant. Gud är vittne att jag älskade älskar och enligt äkt.sk.löftet skall älska min hustru fast hon i siffror är äldre dock för mig aldrig varit nån tant. Ulrik torsten nils morgonpredikant

    SvaraRadera